top of page

GRAVSKÖTSEL

AVTAL OM GRAVSKÖTSEL

Gravrättsinnehavare kan göra ett tidsbundet avtal om gravskötsel på Kaskö begravningsplan med Kaskö församling. Församling kan ingå ett skötselavtal även med  någon annan person enligt paragraf 9 i allmänna avtalsvillkor.

AVTALSENLIGA ARBETEN PÅ GRAV

 • skötsel av gräsmatta 

 • skötsel av sand 

 • blommor och skötsel av dem under sommaren

 • bevattning

 • på hösten: ljung 

 • på julafton: ljus 

I skötseln efterföljs en medelstandard, som är allmän i skötseln av gravar som församlingar har vård om.

Pris på gravskötsel finns under denna länk:

Tilläggsuppgifter fås från församlingens kansli:

Telefon: 0400 267 925

E-mail: kasko.forsamling [ at ] evl.fi

Kontaktperson för gravskötsel: Heli Österman, tel. 044 7673 965, eller Pirjo Lyytinen, tel. 045 671 9471.

Kontaktperson för fakturering: Heli Österman, tel. 044 7673 965

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

 1. De avgifter som församlingen får in för gravskötselavtalen bokförs som en egen balansenhet i den gravskötselfond som förvaltas. Församlingen svarar för de skyldigheter som följer av gravskötselavtalen enbart med gravskötselfondens medel.

 2. För skötseln av en grav används den betalda skötselersättningen och avkastningen på den.

 3. Till kostnaderna för gravskötsel hör utöver den egentliga skötseln också utgifterna för arbetsledning, maskiner och utrustning, planering samt förvaltning av fonden.

 4. Skötseln omfattar inte underhåll eller upprättning av gravvårdar eller omläggning av kantstenar.

 5. Församlingen har rätt att sänka nivån på eller förkorta tiden för gravskötseln från den ursprungligen överenskomna, om skötselkostnaderna stiger mer än förväntat.

 6. Om innehavaren av gravrätten ändrar gravens utseende så att det väsentligt påverkar skötseln av graven kan en anmärkning ges. Då har församlingen också rätt att sänka nivån på eller förkorta tiden för skötseln från den ursprungligen överenskomna.

 7. Avtalsparten ska underrättas om en i punkt avsedd 5 och 6 ändring av skötseln inom en (1) månad.

 8. Församlingen ansvarar inte för skador som beror på störningar, exceptionella väderleksfenomen, andra oöverstigliga hinder eller skador orsakade av en tredje part när skadorna är oberoende av församlingen och de väsentligt påverkar dess verksamhet.

 9. Om en innehavare av gravrätt inte har valts eller utsetts kan församlingen ingå ett gravskötselavtal även med någon annan person som har rätt att bli gravsatt i graven eller vars anhörig är gravsatt i graven. Om den behöriga innehavaren av gravrätten inte godkänner avtalet har församlingen rätt att säga upp avtalet och återbetala den återstående skötselersättningen. Församlingen kan också ingå ett gravskötsel med någon annan person om gravrättsinnehavare godkänner det.

STADGAR FÖR GRAVVÅRDSFONDEN
 

Kolla in reglerna för begravningsfonden från denna länk.

bottom of page